SAMMENDRAG AV FORSIKRING

Vertsforsikring i Japan

Hva er japansk vertsforsikring?

Japansk vertsforsikring dekker tilfeller der verten* pådrar seg ansvar eller andre utgifter i forbindelse med skade på personer eller eiendom på grunn av deling av hjem, og tilfeller der verten pådrar seg skade når vertens eiendom blir skadet av gjestens* opphold. I tilfeller der vertens eiendom er skadet på grunn av gjestens opphold, vil forsikringsdekningen gjelde når tvisten mellom verten og gjesten ikke kan løses av seg selv, og verten kontakter Airbnb.

Japans vertsforsikring er et forsikringsprogram tegnet av Sompo Japan Insurance Inc.

Verter trenger ikke å betale forsikringspremier for å dra nytte av japansk vertsforsikring.

Se følgende informasjon om forsikringsdekningen for den japanske vertsforsikringen.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for det nåværende forsikringsprogrammet er fra 31. juli 2021 til 31. juli 2022.

Omfang og vilkår

Omfang og vilkår for å søke om vertsforsikring i Japan

Vertsforsikringen i Japan dekker ødeleggelse av vertens eiendom, og ansvar eller andre utgifter verten har i forbindelse med skade og ødeleggelse som rammer andre eller deres eiendom i løpet av oppholdet på utleiestedet.

  1. Dekket overnattingssted

Vertsforsikringen i Japan dekker utleiestedet* som verten eier, bruker eller administrerer for delingsvirksomheten.

(*) Utleiested betyr fasilitetene som er godkjent i henhold til Hotel Business Act, sertifisert i henhold til National Strategic Special Zones Act, varslet i henhold til Private Lodging Business Act, eller andre fasiliteter der lignende overnattingsvirksomhet drives; forutsatt at følgende krav er oppfylt: – Fasilitetene eies eller leies av verten. – Fasilitetene er oppført på Airbnbs nettside. – Fasilitetene er bestilt og brukt av en person som har samtykket til Airbnbs tjenestevilkår og brukt Airbnbs nettside. Overnattingsfasiliteter inkluderer mobile hjem, busser, campingbiler, tretopphus og andre fasiliteter som parkeres og brukes som overnattingsfasiliteter. Båter og vannfartøy er også inkludert hvis de brukes som overnattingsfasiliteter.

  1. Vertskap

Vertskap betyr personen(e) som driver (*) delingsvirksomheten.

  1. Gjester

Gjester betyr brukere av (*) delingsvirksomheten, inkludert de som har blitt invitert av brukeren og de som i fellesskap bruker delingsvirksomheten.

(*) Delingsvirksomhet betyr hotellvirksomhet som angitt i Hotel Business Act (Act No. 138 of 1948), virksomhet som angitt i National Strategy Special Area Act (Act No. 107 of 2013), virksomhet som angitt i Housing Accommodation Business Act (Act No. 65 of 2017), eller annen lignende overnattingsvirksomhet, og alle aktiviteter som utføres i eller utenfor utleiestedet i forbindelse med tjenestene ovenfor, som utføres i tilknytning til transaksjoner på Airbnbs digitale plattform.

Forsikringsdekning (vilkår for erstatningsansvar)

Den øvre grensen som gjelder i forsikringsperioden er 100 000 000 JPY per hendelse.

Dekningsunntak

Hovedelementer som ikke dekkes av vertsforsikringen i Japan (klausuler om erstatning for ulykker med eiendomsskader)

Elementer som ikke er inkludert i utleiestedet:

– Valuta, penger, edelt metall i bullionform, sedler eller verdipapirer – Land, vann eller andre stoffer i eller på land. Dette skal imidlertid ikke gjelde forbedringer av landområdet som består av landskapsarkitektur, veibaner og fortau (men skal gjelde for eventuelle tilsatte landområder eller landområder under slik eiendom) eller vann som befinner seg i en lukket tank, et rørsystem eller annet prosessutstyr. – Dyr, inkludert, men ikke begrenset til, husdyr og kjæledyr – Stående tømmer og avlinger – Vannfartøy, luftfartøy, romfartøy og satellitter. Dette skal imidlertid ikke gjelde for vannfartøy som ikke drives og brukes som utleiestedet. – Kjøretøy. Dette skal imidlertid ikke omfatte kjøretøy som ikke drives og brukes som utleiestedet. – Underjordiske gruver eller gruvesjakter eller eiendom innenfor slike gruver eller sjakter – Dammer, diker og demninger – Eiendom i transitt – Overførings- og distribusjonslinjer utover 305 meter fra utleiestedet

Hovedsakelige tilfeller der forsikringspenger ikke betales:

– Krig, et fremmed lands bruk av makt, revolusjon, maktovertakelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer – Skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade som følge av en kjernefysisk reaksjon eller henfall av atomkjernen til kjernefysisk brensel- eller kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk henfall av atomkjerner av radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk – Terrorisme – Ondsinnet bruk eller trusler om bruk av giftige biologiske eller kjemiske materialer – Skader på utleiestedet som oppstår i løpet av en annen periode enn perioden der utleiestedet brukes av gjester – Skader forårsaket av forsettlig forseelse eller grov uaktsomhet fra vertenes side – osv.

Hovedtilfeller der forsikringspenger ikke utbetales (klausuler om kompensasjon for erstatningsansvar for skade)

– Krig, et fremmed lands bruk av makt, revolusjon, maktovertakelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer – Skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade forårsaket av en kjernefysisk reaksjon eller henfall av atomkjernen av kjernefysisk brensel- eller kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk henfall av atomkjerner av radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk – Skader forårsaket av forsettlig uredelighet fra vertenes side – Ansvar overfor pårørende som bor sammen med verter – Ansvar som oppstår på grunn av fysisk funksjonshemming som ansatte hos verter pådrar seg under arbeidet for verter – I tilfeller der det er en spesiell avtale om erstatning for skader mellom verten og en annen person, bestemmes erstatningsansvaret av en slik avtale – Ansvar forårsaket av avløpsvann eller utslipp – Ansvar som følge av profesjonelt arbeid utført av advokater, registrerte utenlandske advokater, sertifiserte offentlige regnskapsførere, skatteregnskapsførere, arkitekter, designere, jord- og boligetterforskere, juridiske skrivere, administrative skrivere, veterinærer eller andre lignende personer – Ansvar som oppstår fra besittelse, bruk eller administrering av fly, bil, fartøy eller kjøretøy utenfor utleiestedet, unntatt eventuelle skader som følge av bruk eller administrering av bil, fartøy eller kjøretøy utenfor fasilitetene mens en slik bil, fartøy eller kjøretøy brukes utenfor fasilitetene som utleiested – Ansvar som oppstår i forbindelse med bygningsarbeid på leide anlegg, for eksempel renovering, utvidelse eller rivning, unntatt der verten er engasjert i arbeidet på eget initiativ – osv.

Forsikringskrav

Melding om ulykke

Verten må varsle Airbnb umiddelbart om gjesters eller en tredjeparts personskade eller materielle skader når slike skader oppdages, siden forsikringen kan gjelde. Hvis verten blir oppmerksom på skade på eiendom som verten eier eller forvalter, og det ikke lykkes å inngå en avtale med gjesten om løsning av saken innen 72 timer etter at gjesten først informeres om forholdet, bør verten varsle Airbnb ettersom forsikring kan gjelde.

Forespørsel om levering av forsikringspolise

Denne oversikten over vertsforsikringer i Japan inkluderer ikke alle vilkår i forsikringspolisen. For å be om en kopi av forsikringspolisen kan du ta kontakt med [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) og legge ved Airbnb-kontoinformasjonen din.

Forsikringsselskap

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.